Leveringsvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden van de Vennootschap onder firma Classic Motorcycles BV, KVK 84802340, hierna te noemen CM, gevestigd  (3864 DX) Nijkerkerveen aan de Vrouwenweg 1c. 1.  Algemene gelding 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst met CM.

1.2.  Afwijkende voorwaarden verbinden CM alleen indien deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door CM.2. Offertes, totstandkoming overeenkomst en afwijkingen van overeenkomst

2.1.  Een aanbieding tot het leveren van goederen is geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven, heeft een aanbieding van CM een geldigheid van één maand, waarna de aanbieding vervalt.

2.2. Door schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever dan wel door de feitelijke levering van goederen ontstaat een overeenkomst tussen CM en de opdrachtgever.

2.3.  Het is opdrachtgever bekend dat CM geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt ten aanzien van de levering van goederen. De goederen die geleverd worden door CM zijn zeer oud en voor CM is het onmogelijk om gebreken van welke aard dan ook te herkennen in de goederen. Opdrachtgever aanvaardt de goederen in de staat waarin zij deze heeft aangekocht.3.   Aanvaarding levering

3.1. Opdrachtgever aanvaardt de levering van goederen zoals deze ter plekke wordt aangeboden door CM, waarbij uitdrukkelijk is gemeld dat sprake is van levering van gebruikte (zeer) oude goederen.

3.2. Voor zover opdrachtgever de goederen voor transport niet heeft bekeken en beoordeeld, komen afwijkingen van hetgeen de opdrachtgever heeft verwacht en zou mogen verwachten voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.3. Bij levering in binnen en buiten Nederland zijn de prijzen exclusief franco afleveringsadres. Alle leveringen zijn voor zover van toepassing inclusief BTW. Transportkosten worden bij verkoop afgesproken. Verzekering van de goederen tijdens transport komen voor rekening van opdrachtgever.4.  Wijziging van de overeenkomst

CM is gerechtigd de door opdrachtgever aangewezen gebruikte goederen te vervangen door vergelijkbare goederen indien CM hierover vooraf contact heeft gehad met opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt de goederen bij levering in de staat zoals deze wordt aangeboden.5.  klachten en klachttermijn

6.1.  Klachten over de geleverde goederen dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na aanvaarding van de levering te worden gemeld aan CM, middels  “aangetekend schrijven met handtekening retour”. Uitdrukkelijk is opgemerkt dat de levering van goederen is aanvaard zoals de (zeer) oude goederen ter plekke zijn aangeboden.

6.2.  Indien door CM is bepaald dat de klacht gegrond is, zal CM de klacht herstellen voor zover in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Indien opdrachtgever op enigerlei wijze de klacht door zelf dan wel door een derde laat herstellen zonder CM de mogelijkheid te bieden deze klacht zelf te verhelpen is CM niet meer gehouden aan enig herstel. 

6.3.  Een melding van een klacht door opdrachtgever ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.7.  Betaling

7.1.  Betaling van de goederen dienen vooraf plaats te vinden. Na betaling van het volledige bedrag zal CM de goederen pas vrijgeven.

7.2.  Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij partijen daarover overeenstemming hebben.8.  Incassokosten

8.1.  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten

rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

* over de eerste € 3.000,--  15%

* over het meerdere tot € 6.000,-- 10%

* over het meerdere tot € 15.000,--   8%

* over het meerdere tot € 59.000,--   5%

* over het meerdere    3%.

8.2.  CM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naast de te vorderen incassokosten schadevergoeding te vorderen.9.  Aansprakelijkheid

9.1.  CM is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen voorzover deze betrekking heeft op de levering van gebruikte goederen.

9.2. Opdrachtgever aanvaardt de gebruikte goederen in de staat zoals deze door CM worden geleverd.

9.3. CM is nimmer aansprakelijk voor schade bij levering van de goederen bij opdrachtgever dan wel schade aan derden.10.  Toepasselijk recht

10.1.  In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van een burgerlijke rechter zal elk geschil tussen CM en opdrachtgever worden voorgelegd aan de Rechtbank Arnhem dit ter keuze van CM.

10.2.  Op elke overeenkomst tussen CM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.11.  Wijziging van de voorwaarden

11.1.  CM is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van het in werking treden. CM zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.